Phụ huynh vui lòng đăng ký kiểm tra đầu vào cho các con theo link dưới đây! Link đăng ký: https://docs.google.com/forms/d/1dhA0qL66d6aucBf-l4I1MPcJeHRtUhIADIdVqbqHrOE/edit?fbclid=IwAR0A62U25jughCW_0cS8db5ZgqCJaV8lQ0ALgNv_JOzn1p9yvjatxMD6_L8  ...